Tagalog - Youth Services

Mga Serbisyo para sa mga Kabataan

 

Ang Lunsod ng Casey ay mayroong pangkabataang serbisyo para sa mga kabataang nasa edad na 10-25 taon na nakatira, nagtatrabaho, nag-aaral o may matatag na pagkakaugnay sa Lunsod ng Casey.  Mga gawain, programa at serbisyo ay tutulong sa pagunlad ng mga kakayahan ng mga kabataan para lubusang makasali sa buhay sa komunidad kasama na ang pagsanay at ang paglinang ng mga kagalingan, direktahang paghatid ng serbisyo, pagpaunlad ng serbisyo, pagtaguyod, impormasyon at pagsangguni at mga pagkakataong sumali sa mga pamamararaan ng paggawa ng desisyon.  Para sa mga kargdagang impormasyon makipag-ugnay sa Pangkliyenteng Serbisyo sa 9705 5200.

 

Mga Pang-impormasyong Sentro para sa mga Kabataan

 

            Pang-impormasyong Sentro para sa mga Kabataan ng Cranbourne

            Shop 58, Centro Cranbourne

            Telepono: 5996 7667

 

            Pang-impormasyong Sentro para sa mga Kabataan ng Hampton Park Y

            22 – 26 Stuart Avenue, Hampton Park

            (Sa tabi ng Aklatan ng Hampton Park)

            Telepono: 9702 9744

            Palipat-lipat na Pang-impormasyong Sentro para sa mga Kabataan –     Casey 360

            Ang Casey 360 ay bumibisita sa mga paaralan, mga pangkomunidad na lugar at mga pagdiriwang sa buong taon.

 

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa mga oras ng trabaho  8.00 n,.. hanggang 6 n.g.