Tagalog - Your Council

Ang inyong Konseho     

Ang Lunsod ng Casey ay tapat sa kapasiyahang ayusin at tumulong sa lahat ng mga paghahamon na nangyayari sa isang lumalaki at umuunlad na komunidad.  Nais namin maging madaling lapitan at makatulong sa lahat ng panahon..  Malugod namin kayong tinatanggap sa Casey.

 

Mga Pulong ng Konseho: Ang mga miyembro ng komunidad ay malugod na tinatanggap na dumalo sa mga pulong ng Konseho.  Maliban kundi ipinaanunsyo, ginaganap ang mga pulong sa una at ikatlong Martes ng buwan buhat 6.30 n.g. sa Bulwagang Pulungan ng Konseho sa Magid Drive, Narre Warren.

 

 

Mga Sentro para sa Pangkliyenteng Serbisyo:

Ang Lunsod ng Casey ay may tatlong Sentro para sa Pangkliyenteng Serbisyo:

 

Narre Warren

Magid Drive

(8 n.u. – 6 n.g.,Lunes hanggang Biyernes)

 

Narre Warren South

Shop 8, Amberly Park Shopping Centre

101 Seebeck Drive

(9 n,u. – 5 n.g., Lunes hanggang Biyernes; 9 n.u. – 12 n.t.. Sabado)

 

Cranbourne

Centro Cranbourne

High Street

(9 n.u. – 5 n.h., Lunes hanggang Biyernes; 9 n.u. – 12 n.t. Sabado)

 

 

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa  mga oras ng trabaho  8.00 n.u. hanggang 6.00 n,g..