Tagalog - Things to do in Casey

Ang mga maaaring gawin sa Casey  

 

Kung nais ninyo mang maglaro ng isport, bumisita sa isang lokal na parke, maging malapit sa kalikasan, matuto ng bagong libangan o maupo lamang at tamasahan ang magagandang kapaligiran, maraming napakagaling ng mga kasiya-siyang kaluwagan at mga lugar sa Casey – ang inyong sariling hardin!

 

Mga Sining

Ang Pangkat ng Sining (Arts Team) ay nag-aalok ng mga magkaiba-ibang gawaing nauukol sa sining at kultura,   Kasama ang:

  • Mga tanghalan ng sining
  • Lugar para sa pag-iinsayo ng mga magtatanghal at musikero

.

Ang tatluhang-buwang pahayagang paliham ng sining ng Konseho Arts News (Balitang Sining) ay ipinalalaganap ang mga pagkakataon sa sining nabibilang dito ang mga tanghalan, mga pagdiriwang at mga palabas sa Casey.

Makipag-ugnay sa Arts Development Officer (Opisyal ng Pag-unlad ng Sining) sa 9705 5200, para sa mga karagdagang impormasyon o para pag-usapan ang isang proyekto.

 

Mga Pagdiriwang

Ang Konseho ay may Kalendaryo ng mga Pagdiriwang na nagbibigay ng LIBRENG kalakal para sa mga pangkomunidad na grupo na namamahala ng mga pagdiriwang sa buong munisipyo.  Ibinabalita nito sa mga miyembro ng komunidad ang mga pagdiriwang at mga gawain na nangyayari sa buong Casey at ito ay makukuha mula sa Konseho,

 

Mga Palanguyan (Ari ng Konseho)

Pinamamahalaan ng YMCA ang tatlong palanguyan para sa Lunsod ng Casey.

 

Nabibilang dito ang::

 

            Casey RACE (Recreation and Aquatic Centre)

            65 Berwick-Cranbourne Road, Cranbourne East

            Telepono: 5990 8600

 

            Casey ARC (Aquatic and Recreation Centre)

            Kanto ng Overland Drive at Princes Highway, Narre Warren

            Telepono: 9705 5000

 

            Pool in the Park

            Tristania Street, Doveton

            Telepono: 9791 8346

 

 

 

Para makalalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa  mga oras ng trabaho  8.00 n.u. hanggang 6.00 n.g.