Tagalog - Services for Older People

Mga Serbisyo para sa mga Nakatatandang Tao

 

 

Positibong Pagtanda sa Casey

Ang Positibong Pagtandang Programa sa Casey, kasama ng mga lokal na pangkomunidad na grupo at mga samahan ay nagbibigay ng mga gawain at mga pagdiriwang para sa mga nakatatandang residente.  Sa Oktubre pinagdiriwang ng Lunsod ng Casey ang Linggo ng mga Nakatatanda ng Victoria sa pamamagitan ng taung-taong pagdaos ng Piyesta ng Positibong Pagtanda sa Casey.

 

Pangkomunidad na Pag-alaga

Ang Lunsod ng Casey ay nag-aalok ng sari-saring mga serbisyo para sa mga mahihiinang nakakatandang tao at sa mga may mga kapansanan para tulungan silang mabuhay na hindi umaasa sa iba sa sarili nilang mga tahanan at sa komunidad.  Kasama sa mga serbisyo ang pag-alaga sa tahanan, personal na pag-alaga, pamamahingang pag-alaga, mga gawaing nakahimpil sa sentro at sa komunidad,   May mga serbisyo din para sa mga Tagapag-alaga.  Para sa mga impormasyon tungkol sa pagkakarapatdapat sa mga serbisyong ito, mangyaring maki-pag-ugnay sa Pangkomunidad na Pag-alaga sa 9705 5200.

 

 

 

Mga Gawain para sa mga Nakatatandang Mamamayan:

Maraming mga grupo ng mga Nakatatandang Mamamayan sa Casey at ang mga detalyeng pang-kontak ay mahahanap sa Direktoryong Pangkomunidad sa website ng konseho. Kung nais ninyong magtatag ng isang bagong Grupo ng mga Nakatatanda, ang Active Seniiors Officer (Opisyal ng mga Aktibong  Nakakatandang) ng konseho ay makatutulong sa inyo sa 9705 5200.

 

 

 

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa  mga oras ng trabaho  8.00 n.u. hanggang 6.00 n,g..