Tagalog - Health and Wellbeing

Kalusugan at Kapakanan

 

Mga Serbisyong Pambata

Ang Kagawaran ng mga Serbisyong Pampamilya at Pambata ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga serbisyo para sa mga bata, mga magulang at mga pamilyang nakatira, nagtatrabaho, at nag-aaral o may matatag na pagkakaugnay sa Lunsod ng Casey.  Nilalayon ng Kagawaran ng Serbisyong Pampamilya at Pambata ng Lunsod ng Casey ang pagpapabuti ng kalusugan, kabutihan at paglaki ng lahat ng mga bata sa Casey.

 

Kaligtasan ng mga Bata

Sa Victoria, higit sa 100 na mga bata bawat araw ang dumadalaw sa mga pang-emerhensiyang departamento dahil sa kapinsalaan.  Ang hindi sinasadyang kapinsalaan ay isang nangungunang sanhi ng pagkamatay at isang pangunahing dahilan para sa mga pagpasok sa ospital at pang-emerhensiyang departamento ng mga bata sa Victoria. Kung nais ninyong tumanggap ng buwanang kaligtasan ng mga bata na pahayagang paliham (newsletter) o isang CD na naglalaman ng Parang Totoong Kaligtasang Tahanan (Virtual Safety House) mangyaring makipag-ugnay sa Pangkliyenteng Serbisyo ng  Lunsod ng Casey sa 9705 5200.

 

 

Pang-araw na Pampamilyang Pag-alaga

Ang pang-araw na pampamilyang pag-alaga ay isang serbisyo ng pag-alaga ng bata na nakahimpil sa bahay. Family Day Care is a home-based childcare service.

  • Ang mga Tagapagturo ay nag-aalok ng pag-alaga ng bata sa kanilang mga     tahanan na kailangang sinasapatan ang mga pamantayan at panuntunan..
  • Ang mga batang nasa pagitan ng 0-12 taong gulang ay tatanggap ng sarisaring mga mapagpipiliang pag-alaga, kasama ang bago at pagkatapos ng kindergarten at paaralan pati na ang buong araw na pag-alaga. Ang mga grupo ng paglaro ay ginagawa sa mga lugar sa lahat ng dako ng bayan para sa mga Tagapagturo at mga batang nasa kanilang pangangalaga.
  • Regular na dadalaaw ang mga tauhan sa mga tahanan para magturo at mag-obserba.

 

 

Mga Pagbabakuna

Ang Konseho ay nagbibigay ng libre at masklaw na programa ng pagbabakuna na ihinahatid ng mga nakarehistrong narses alinsunod sa Pambansang Palatuntunan ng Pagbabakuna

Ang pagbabakuna ng mga bata ay ginaganap sa iba-ibang lugar bawat buwan, hindi kasama ang mga piyesta opisyal.  Dapat magbigay ang mga magulang ng pahintulot at makipag-usap sa Nars ng Kalusugan ng Ina at Bata bago gawin ang pagbabakuna..

 

May nakasulat na mga impormasyon sa Ingles at ibang mga wika tungkol sa mga bakunang binibigay sa ilalim ng Pambansang Palatutunan ng Pagbabakuna mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Victoria.  Tumawag sa 1300 253 942 [mga lokal na tawag libre sa loob ng Victoria, hindi ang mga tawag mula sa mga mobile]: Ang bilang na tatawagan ng mga tatawag mula sa ibang bansa o sa ibang estado ay (+61 3) 9096 9000.

 

 

Ang Pagkakarapatdapat

Para maging karapatdapat sumali sa libreng programa ng pagbabakuna ang mga kliyente ay dapat sapatan ang mga sumusunod na Pamantayan::

  1. Mayroong Medicare Kard o karapatdapat magkaroon ng Medicare Kard at lahat ng mga taong humihingi ng proteksyon mula sa ibang bansa.
  2. Mamamayan ng Australiya
  3. Mayroong permanenteng bisa o humiling na ng permanenteng bisa.

 

Galing sa Ibayong Dagat?

Kung kayo ay residente ng Lunsod ng Casey at dumating kamakailan mula sa ibayong dagat, ang inyong mga anak ay maaaring mangailangan ng mga pagbabakunang hindi pa nagagawa para tiyakin na nabuo na nila ang pagbabakuna sa Pambansang Programa  ng Pagbabakuna.

 

Bago kayo pumunta sa pagbabakuna ng Konseho, hinihilingan kayong gumawa ng tipanan sa mga tauhan ng aming Pambakunang Serbisyo para tingnan nang mabuti ang mga ulat ng mga pagbabakuna ng inyong mga anak, mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa aming Yunit ng Pankapaligirang Kalusugan sa 9705 5200.

 

 

Mga Internasyunal na Istudyante

Ang mga residente ng Lunsod ng Casey na galing sa ibayong dagat at naririto sa Australya bilang mga internasynal na istudyante ay hindi maaaring sumali sa libreng programa ng pagbabakuna.  Ang mga residente na may bisa ng istudyante ay dapat makipag-ugnay sa kanilang doktor para pag-usapan ang mga pagbabakuna.

 

Mga Kindergarten

Ang Lunsod ng Casey ay naghahatid ng matataas na kalidad na mga programa ng kindergarten para sa mga bata at mga pamilya.  Mayroong 43 na mga kindergarten sa Casey, ang 39 sa mga ito ay pinangangasiwaan ng Konseho,  Ang pagpalista sa kindergarten ay ipinagtutugma ng Konseho para tiyakin ang isang taon ng kindergarten para sa bawat batang naninirahan sa bayan.

 

 

Kalusugan ng Ina at Bata

Mayroong mga Pangkalusugang Serbisyo para sa Ina at Bata ang Konseho sa 27 na lugar sa buong bayan. Ito ay libreng serbisyo para sa lahat ng mga  pamilya na may mga anak mula sa kapanganakan hanggang sa anim na taong gulang.  Ang kalusugan ng Ina at Bata na mga tauhan ay mga nakarehistrong nars at  komadrona na may mga natatanging pagkamarapat sa kalusugan ng bata at pamilya.  Makakakuha rin kayo ng payo 24 oras araw-araw mula sa Pangkalusugang Serbisyo para sa Ina at Bata sa 13 22 29.  Mayroon mga Tagapagsalin..

 

Mga Grupo ng Paglaro

Ang pagsali sa isang grupo ng paglaro ay may pakinabang para sa mga bata at mga pamilya. Ang Koordinasyong Pangkat ng Grupo ng Paglaro ay matutulungan kayong sumali sa isang angkop na grupo ng paglaro o sa pagtatag ng isang grupo sa inyong sariling komunidad.

 

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa  mga oras ng trabaho  8.00 n.u. hanggang 6.00 n.g..