Tagalog - Services for People with Disabilities

Mga Serbisyo para sa mga Taong may mga Kapansanan

 

Nangangako ang Lunsod ng Casey na magbigay ng mga mararating at nagsasali ng lahat na mga serbisyo sa mga taong may kapansanan upang sila ay makaranas ng  parehong pagtrato at ganap na makasali sa buhay sa komunidad,.

 

Ang konseho ay may maraming mga serbisyo na tiyakang sumusuporta sa mga taong may kapansanan, kasama sa mga ito:

 

  • Pangkomunidad na Pag-alaga – Personal na Pag-alaga, Pantahanang Pag-alaga,Pamamahingang Pag-alaga Sosyal na Suporta, Ihinahatid na Pagkain, at paghatid ng Boluntaryo -
  • Mararating Lahat ng Kakayahan (AAA (Access All Abilities) – Isang programa na gumagawa at itinataguyod ang isang hanay ng mga magkaiba-ibang isport at libangan.  
  • Dagdag sa Pag-alaga sa Bakasyon – nagbibigay ng pagkakataon na sumali sa pambakasyong programa ng paaralan.

 

 

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa  mga oras ng trabaho  8.00 n,u, hanggang 6.00 n,g,.