Tagalog - Council Services

MGA SERBISYO NG KONSEHO 

 

Pagrerehistro ng Hayop

Dapat irehistro ang mga aso at pusa kapag ang mga ito ay tatlong buwang gulang na at ang singil sa pagbabago ay dapat bayaran bago ika-10 ng Abril ng bawat taon. May bawas sa singil para sa mga kinapon, na-microchip at matatandang alagang hayop

 

 

Ang Kapaligiran ng Casey

Ang Lunsod ng Casey ay nagbibigay ng payo at suporta sa mga nagpapaunlad ng komunidad at mga ibang samahan sa mga bagay tulad ng mga tanim at mga hayop, pagbago ng klima. Greenhouse at mga pagbubuga ng gas, tubig at enerhiya.  May mga pagkakataon para sa mga residenteng pabutihin ang kapaligiran kasama ang mga araw ng pagtatanim..

 

Mga Pagtatayong Serbisyo

May mga impormasyon tungkol sa maraming bagay::

  • Pagbabakod ng palanguyan at spa
  • Mga pangangailangan sa pagkuha ng pahintulot sa pagtayo
  • Mga detektor ng usok
  • Mga detalye ng mga kinakailangang serbisyo kasama ang listahan ng mga tagapayo
  • Payo tungkol sa paggawa ng lugar na laruan ng basketbol (basketball ring)
  • Mga panuntunan sa paggawa ng silungan ng kotse, pergola at beranda
  • Mga detalye ng Ordinansya ng Pagtayo at mga Patakaran

 

 

 

Mga Pahintulot sa Pagplano

Ang mga tauhan ng Kagawaran ng Pagplano ng Casey ay kakausapin kayo tungkol sa inyong mga pagplanong isyu. .

 

 

Pangangasiwa ng Basura 

Binibigyan ng Konseho ang mga tahanan ng hanggang dalawang karaniwang basurahan na linggo-linggong inaalisan ng laman, hanggang dalawang basurahan para sa mga maaaring muling gamiting basura na inaalisan ng laman tuwing ikalawang linggo at hanggang dalawang basurahan para sa berdeng basuura na inaalisan ng laman salit-salit sa linggo ng basurahan ng mga maaaring muling gamiting basura. 

Ang mga basurahan ay kailangang ilabas at ilagay sa gilid ng palida sa gabi bago alisan ng basura ang mga ito at muling ipasok bago mag-alas 12.00 n.t. pagkatapos alisin ang inyong basura,  

 

Nagbibigay ang Konseho ng dalawang itinakdang pagkuha ng mga malalaking basura para sa mga  sambahayan bawat taon bilang bahagi ng pantahanang serbisyong ukol sa basura..

 

 

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200  mga oras ng trabaho  8.00 n.u. hanggang 6.00 n.g..