Tagalog - Community Information

Mga Impormasyong Pang-Komunidad

 

Mga Impormasyon at mga Pang-suportang Serbisyong Pangkomunidad

Ang Casey ay may dalawang Pang-impormasyon at Pang-suportang mga Serbisyong Pang-komunidad na nagbibigay ng mga impormasyon at tulong sa panahon ng kagipitang suporta sa mga residente.  Ang mga pang-suportang serbisyo ay makatutulong sa pamamagitan ng pagbigay ng pagkain, pagpayo,  pinansyal na pagpayo at .lugar na matutuluyan.

 

Kung kayo ay nakatira sa alinman sa mga labas ng lunsod na mga ito: Berwick, Doveton, Endeavour Hills, Eumemmerring, Hallam, Harkaway, Lysterfield South, Narre Warren mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Casey North Impormasyon at Pang-suportang Serbisyong Pangkomunidad sa  9705 6699.

 

Kung kayo ay nakatira sa alinman sa mga labas ng lunsod na mga ito: Blind Bight,  Cannons Creek, Clyde ,Cranbourne , Devon Meadows, Five Ways, Hampton Park, Junction Village, Lynbrook, Lyndhurst, Pearcedale, Tooradin or Warneet mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Cranbourne Impormasyon at Pang-suportang Serbisyong Pangkomunidad sa 5996 3333

 

Casey Connect

Mga libreng website para sa mga pangkomunidad na grupo: Ang Casey Connect ay pinapadali para sa inyong grupo ang paglikha ng website na may:

  • Madaling gamiting mga panglathalang kagamitan.
  • Kalendaryo ng mga pagdiriwang ng inyong grupo.
  • Galeriya ng mga litrato.
  • Para sa mga kasapi lamang na bahagi para sa paglathala ng mga     dokumento ng inyong grupo

 

Ito ay ganap na libre para sa mga grupo sa Lunsod ng Casey, mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Community Connections Officer (Opisyal ng Pangkomunidad na Pag-uugnay) sa 9705 5200

 

 

Mga Pangkomunidad na Bus

Ang mga pangkomunidad na grupo na nagpupulong sa Lunsod ng Casey ay maaaring maging karapatdapat umarkila ng pangkomunidad na bus, kung masyadong mahirap para sa mga grupong ito na makakuha ng mga serbisyong pangsosyal at pangkomunidad. Mayroong ilang  mga minibus.na magagamit. Iuukol ang mga kondisyon at pagkakarapatdapat para sa mga samahan at mga tsuper, mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Community Transport Team (Pangkat ng Pangkomunidad na Sasakyan) sa  9705 5200.

 

 

Mga Aklatan

Ang Korporasyon ng Aklatan ng Casey ay namamahala ng limang aklatan para sa  Lunsod ng Casey.  Ang pagsapi ay libre at may magagamit na internet. Sinusuportahan din ng Lunsod ng Casey ang Berwick Mechanics Institute at ang Libreng Aklatan. Para sa mga oras ng pagbubukas ng mga aklatan, paghanap sa katalogo at mga karagdagang impormasyon,  mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Aklatan ng Narre Warren  sa 9704 7696. Ang aklatang ito ay may mahabang oras ng pagbubukas kasama na ang mga gabi at Sabado at Linggo.

 

 

Mga Pangkomunidad  na Bahay

Nag-aalok ang mga Pangkomunidad na Bahay at mga Pangkomunidad na Sentro ng Pagtututo ng maraming mga serbisyo at suporta sa lokal na komunidad  isang magiliw na kapaligiran.

Kasama sa mga serbisyo::

  • Mga klase sa wikang Ingle
  • Mga grupo ng paglalaro para sa mga bata at kanilang mga pamilya.
  • Mga klase sa sining at trabahong-pangkamay.
  • Potograpiya.
  • Mga kurso sa kompiyuter.
  • Edukasyon para sa mga nasa Hustong Gulang kasama ng ang Sertipiko at Diplomang mga Kurso.

 

Ang mga Pangkomunidad na Bahay at Pangkomunidad na Sentro ng Pagtuturo ay  mayroon din mga silid ng pagupulong na maaaring arkilahin para sa mga pribadong pagdiriwang..

 

Para sa  buong listahan ng mga Pangkomunidad na Bahay at Pangkomunidad na Sentro ng Pagtuturo, mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200.

 

 

Pagboboluntaryo

Ang pagboboluntaryo ay pagbibigay ng inyong panahon, serbisyo at mga kagalingan – para sa mga iba nang walang bayad. Ang mga taong nagboboluntaryo ay gumaganap ng mahalagang papel sa komunidad.

 

Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyaring tawagan ang Pagsalin ng Pasulat at Pasalitang Serbisyo (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Community Connections Officer (Opisyal ng Pangkomunidad na Pag-uugnay) sa 9705 5200.

 

 

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa  mga oras ng trabaho  8.00 n.u. hanggang 6.00 n.g.