Tagalog - Casey's Diversity

Ang Pagkaiba-iba ng Casey

 

Ang Pangako ng Konseho tungkol sa Paggalang

Pinapahalagahan ng Lunsod ng Casey na nararapat igalang ang bawat isa sinuman sila. Nangangako kaming palalaganapin ang mensaheng ito sa aming komunidad. Magsasalita kami nang malinaw laban sa pagkamuhi at kawalang-pagpaparaya saanman namin makita ito sa Lunsod ng Casey o sa mas malawak na komunidad.  Magdudulot kami ng pag-asa para sa lahat ng mga kabataang tinatakot sa pamamagitan nang pagpapabatid sa kanila na ang Lunsod ng Casey ay magtatrabaho para tiyakin ang mas mapag-asang hinaharap.

 

Pagpapahalaga ng mga Katutubong Tao

 

“Ang Lunsod ng Casey ay pinapahalagahan na tayo ay nasa pinagkaugaliang lupa ng mga Bunurong at Wurundjeri na mga tao at nagbibigay-galang sa lahat ng mga nakatatanda noong nakaraan at sa kasalukuyan..”

 

Bakit mayroong Pahayag ng Pagpapahalaga ang Konseho?

Ang Pahayag ng Pagpapahalaga ay kinikilala na pinapahalagahan natin ang bukod-tanging lagay ng mga katutubong tao bilang katutubong may-ari at tagapag-ingat ng lupa at mga tubig, at isang hakbang tungo sa daan ng muling pagkakasundo. 

 

Pagkamamamayang Australyano

Ang Lunsod ng Casey ay panayang nagdaraos ng mga pagkamamamayang pagdiriwang para sa Kagawaran ng Imigrasyon at Pagkamamamayan.

 

Pahayag ng Multifaith (Maraming pananampalataya)  

Una sa bawat Pulong ng Konseho, ang isang kinatawan ng Casey Multifaith Network ay binabasa ang sumusunod na pahayag:

 

“Nagdadala kami sa mga Konsehal at mga tao ng Lunsod ng Casey ng mga pagbati mula sa Casey Multifaith Network.

 

Ang Casey Multifaith Network ay isang magkakatulong-tulong na pagkatawan ng mga iba-ibang mga relihiyon at pananampalataya na nagtalaga na magkasamang magtatrabaho tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan, pagkakaisa at unawaan sa komunidad.

 

Naniniwala kami sa karangalan ng lahat ng sangkatauhan.  Sa gayong dahilan, pinagtatanggol namin ang mga karapatan ng lahat ng mga kasapi ng mga relihiyon at pananampalataya na sundin ang mga aral at tuntunin ng kanilang sariling relihiyon, ipagbunyi  ito at paunlarin ang sanili nilang pananampalataya.

 

Kinikilala namin at iginagalang ang mga karapatan ng mga iba na panindigan ang kanilang mga piniling pananampalataya.  Gagawa kami ng mapagkakatiwalaang pagkamamamayan, paggalang at mga pagkakaibigan sa pamamagitan ng tulong-tulong na pagkilos at edukasyon na pinalalaganap ang pag-unawa at pagtiwala sa loob ng komunidad at sinusuporta namin ang Konseho sa pagpapalakas ng mga komunidad ng Casey at pagpapalaganap at pagpapahalaga ng pagkaiba- iba

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa Pahayag at sa Multifaith Network ng Casey makipag-ugnay kay:

Bb Pam Mamouney Tagapangulo ng Casey Multifaith Network sa:  pam.mamouney@gmail.com

 

Para makaalam nang higit pa tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng Konseho, mangyaring tawagan ang Serbisyo ng Pagsalin nang Pasulat at Pasalita (TIS) sa 131 450 at hilingan silang ikonekta kayo sa Lunsod ng Casey sa 9705 5200 sa  mga oras ng trabaho  8.00 n.u. hanggang 6.00 n,g.