Dari - Things to do in Casey

کارهایی که می توان در کیسی انجام داد

 

چه بخواهید سپورت بازی کنید، از یک پارک محلی دیدن نمائید، به طبیعت نزدیک شوید، یک سرگرمی نو یاد بگیرید و از محیط اطراف لذت ببرید، امکانات شگفت انگیز و محل هایی برای لذت بردن در کیسی وجود دارد – حتی حویلی خانه ی خودتان!

 

هنرها

تیم هنرها انواع گسترده ای از فعالیت های فرهنگی و هنری را برای عموم مردم دارد. این فعالیت ها عبارتند از:

  • نمایش های هنری
  • فضای تمرینی برای موسیقی دان ها و هنرپیشه ها.

 

شورا (کانسیل) بطور فصلوار یک خبر نامه هنری (arts newsletter) منتشر می کند. این خبرنامه فرصت های هنری متنوعی، بشمول نمایشگاه ها، جشن ها و اجراآت هنری (تئاتر) را در کیسی تروج می نماید.

برای معلومات بیشتر یا اگر پیشنهاد نوی دارید، با مأمور انکشاف هنرها (Arts Development Officer) تیلفون 9705 5200 تماس بگیرید.

 

جشن ها

شورا (کانسیل) یک جنتری جشن ها (Calendar of Events) دارد که بطور رایگان برای رویدادها (جشن های) گروپ های جامعه در سراسر شاروالی بازاریابی می نماید. این جنتری به اعضای جامعه ی ما  در مورد فعالیت ها و رویدادهایی که در سراسر کیسی رخ می دهد معلومات می دهد و می توان آن را از شورا بدست آورد.

 

حوض های آب بازی (متعلق به شورا)

انجمن مردان جوان مسیحی (YMCA) از جانب شاروالی کیسی سه حوض آب بازی را اداره می کند.

 

این حوض ها عبارتند از:

 

            کیسی ریس (مرکز سرگرمی و آب بازی و سرگرمی)

            [Casey RACE (Recreation and Aquatic Centre)]

            65 Berwick-Cranbourne Road, Cranbourne East

            تیلفون:   5990 8600

 

            کیسی اِ آر سی (مرکز آب بازی و سرگرمی)

            [Casey ARC (Aquatic and Recreation Centre)]

            Cnr Overland Drive and Princes Highway, Narre Warren

            تیلفون:    9705 5000

 

            حوض آب بازی در پارک (Pool in the Park)

            Tristania Street, Doveton

            تیلفون:    9791 8346

                                     

 

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های شورای شهر (کانسیل)، لطفا بین ساعات اداری 8:00 صبح تا 6:00 پیشین با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) نمبر 9705 5200  برقرار کنند.