Dari - Services for Older People

خدمات برای سالمندان

 

 

سالمند شدن مثبت در کیسی

پروگرام سالمند شدن مثبت در کیسی (Ageing Positively in Casey Program)، همراه با گروپ های اجتماعی و سازمان های محلی فعالیت های گسترده و مراسمی را برای سالمندان تهیه می بیند.  در اکتوبر شاروالی کیسی (City of Casey) هفته سالمندان را با برگزاری جشنواره سالمند شدن مثبت در کیسی (Ageing Positively in Casey Festival) که هر سال برگزار می شود، جشن گرفت.

 

مواظبت محلی (Community Care)

شاروالی کیسی (City of Casey) خدمات متنوعی را برای سالمندان فرتوت و کسانی که دارای معیوبیتی هستند ارائه می نماید تا بتوانند بطور مستقل در خانه شان و در اجتماع زندگی کنند. این خدمات شامل مواظبت در خانه،  مواظبت های شخصی، مواظبت جایگزین (برای استراحت مواظب معمولی – ترجمان)، فعالیت های ارائه شده در مرکز و یا در اجتماع، مرمت خانه و رفت و آمد (ترنسپورت). برای مواظبین هم خدماتی موجود است.  برای یافتن معلومات و اینکه شرط استحقاق برای این خدمات چیست با مواظبت محلی (Community Care) نمبر 9705 5200  تماس گیرید.

 

 

فعالیت های شهروندان سالمند:

چندین گروپ از شهروندان سالمند (Senior Citizens) در کیسی  وجود دارد و تفصیلات مربوط به تماس با آنان را می توان در رهنمای تیلفون محلی (Community Directory)  در ویبسایت شورا (کانسیل) یافت. اگر خوش دارید که یک گروپ سالمندان تأسیس کنید، مأمور سالمندان فعال (Active Seniors Officer) شورا (کانسیل) تیلفون 9705 5200 می تواند به شما مساعدت نماید.

 

 

 

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های شورای شهر (کانسیل)، لطفا بین ساعات اداری 8:00 صبح تا 6:00 پیشین با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) نمبر 9705 5200  برقرار کنند.