Dari - Services for People with Disabilities

خدمات مخصوص افراد دارای معیوبیت

 

شاروالی کیسی (City of Casey) متعهد است که خدمات قابل دسترس عموم مردم را در اختیار کسانی قرار دهد که دارای یک معیوبیت هستند و برای اینکه با آنان رفتاری یکسان با بقیه بشود و  در زندگی اجتماعی سهم کامل داشته باشند.

 

شورا (کانسیل) خدمات متعددی برای حمایت از افراد دارای یک معیوبیت دارد، از قبیل:

 

  • مواظبت محلی/ مردمی – مواظبت شخصی، مواظبت خانگی،  مواظب جایگزین (برای استراحت کسی که مواظب معمولی است – ترجمان)، تحویل خوراک آماده (Meals on Wheels)، و ترانسپورت خدایی خدمتکارانه (داوطلبانه)
  • دسترسی به همه توانمندی ها (AAA) – پروگرامی که سپورت ها و تفریحات بسیار متنوعی را ایجاد و مورد حمایت قرار می دهد
  • ارتقاء مواظبت در ایام رخصت – ایجاد فرصت هایی برای اشتراک کردن در پروگرام ایام رخصت مکتب.   

 

 

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های شورای شهر (کانسیل)، لطفا بین ساعات اداری 8:00 صبح تا 6:00 پیشین با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) نمبر 9705 5200  برقرار کنند.