Dari - Community Information

معلومات برای جامعه

 

معلومات برای جامعه و حمایت اجتماعی

کیسی دارای دو محل معلومات برای جامعه و خدمات حمایتی است، که با دخالت در بحران معلومات و حمایت را در اختیار باشندگان محلی قرار می دهد.  خدمات حمایتی می تواند در فراهم ساختن کمک های خوراکی، مشاوره، رهنمود های مالی و خانه (رهایش) کمک نماید. 

 

اگر شما در یکی از این محله های: بریک (Berwick)، داوتون (Doveton)، اندور هیلز (Endeavour Hills)، یوممرینگ (Eumemmerring) هلم (Hallam  هارکِوی (Harkaway)، لیسترفیلد ساوت (Lysterfield South)، نار وارن (Narre Warren) زندگی می کنید، به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با خدمات برای جامعه و حمایت کیسی نورت (Casey North Community Information and Support) تیلفون 9705 6699 برقرار سازند.

 

اگر شما در یکی از این محله های: بلایند بایت (Blind Bight)، کَنونز کریک (Cannons Creek)، کلاید (Clyde)، کرنبورن (Cranbourne)، دِوُن مدوز (Devon Meadows)، فایو ویز (Five Ways  همپتون پارک (Hampton Park)، جنکشن ویلیج (Junction Village)، لینبروک (Lynbrook)، لیندهرست (Lyndhurst)، پی یرسدیل (Pearcedale)، تورادین (Tooradin) یا وارنیت (Warneet) زندگی می کنید، به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با خدمات معلوماتی و حمایتی کرنبورن (Cranbourne Information and Support Service) تیلفون 5996 3333  برقرار سازند.

 

ارتباط با کیسی (Casey Connect)

این قسمت ویبسایت رایگان برای گروپ های اجتماعی در کیسی ایجاد می کند. ارتباط با کیسی (Casey Connect) برای گروپ شما  ایجاد ویبسایتی را که:

  • ابزار چاپ با استفاده ی آسان
  • جنتری رویدادها و جشن ها برای گروپتان
  • گالری تصاویر
  • قسمتی مخصوص اعضای گروپتان که بتوانند اسناد گروپتان را چاپ نمایند

داشته باشد، آسان می نماید.

 

این کار برای گروپ هایی که در شاروالی کیسی (City of Casey) هستند کاملا رایگان می باشد. لطفاً به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با مأمور ارتباط با جامعه (Community Connections Officer) تیلفون 9705 5200 برقرار نمایند.

 

 

بَس های محلی / مردمی

گروپ های اجتماعی در شاروالی کیسی (City of Casey) اگر دشواری مهمی در دسترسی به خدمات اجتماعی  و محلی داشته باشند، ممکن است استحقاق این را داشته باشند که از بس های محلی/ مردمی استفاده کنند.  تعدادی مینی بس مختلف موجود است.   برای استفاده از آنها گروپ ها و درایور ها شرایط و معیار های استحقاق خاصی باید داشته باشند. لطفاً به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با تیم ترانسپورت محلی/مردمی (Community Transport Team) تیلفون 9705 5200 برقرار نمایند.

 

 

 

کتابخانه ها

شرکت کتابخانه کیسی کاردینیا (Casey Cardinia Library Corporation) از جانب شاروالی کیسی (City of Casey) پنج کتابخانه را اداره می نماید. شاروالی کیسی (City of Casey) همچنین از اینستیتوت ماستری بریک (Berwick Mechanics Institute) و کتابخانه ی رایگان هم حمایت می نماید.  برای ساعات کار، جستجو در کاتالوگ و معلومات بیشتر، لطفا به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با کتابخانه ی نار وارن (Narre Warren Library) تیلفون 9704 7696 برقرار نمایند. این کتابخانه شب ها و آخر هفته ها ساعات کار طولانی دارد.

 

 

خانه های همسایگی (Neighbourhood Houses)

خانه های همسایگی (Neighbourhood Houses) و مراکز یادگیری محلی (Community Learning Centres) خدمات و حمایت های مختلفی را به مردم  محل در محیطی مهربان ارائه می نمایند.

این خدمات عبارتند از:

  • صنف های لسان انگلیسی
  • گروپ های بازی  برای اطفال خُردسال و فامیل های آنان
  • صنف های تعلیم هنر و کارهای دستی
  • عکاسی (Photography)
  • دوره های (کورس های) کمپیوتر
  • آموزش کلان سالان بشمول دوره هایی که شهادت خط تحصیلی (Certificate) یا دیپلوما (Diploma) می دهند.

 

خانه های همسایگی (Neighbourhood Houses) و مراکز یادگیری محلی (Community Learning Centres) اتاق هایی دارند که برای برگزاری مراسم خصوصی کرایه می دهند.

 

برای گرفتن یک فهرست کامل از خانه های همسایگی (Neighbourhood Houses) و مراکز یادگیری محلی (Community Learning Centres) لطفا به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) تیلفون 9705 5200 برقرار نمایند.  

 

 

کارهای خدایی خدمتکارانه

کارهای خدایی خدمتکارانه شامل صرف وقت، خدمت و مهارت شما – برای دیگران- می باشد، با این شناخت که پاداش مالی بدنبال نخواهد داشت. کسانی که داوطلب چنین کارهایی می شوند، نقش مهمی در جامعه دارند.

 

برای معلومات بیشتر لطفاً به خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با مأمور ارتباط با جامعه (Community Connections Officer) تیلفون 9705 5200 برقرار نمایند.

 

 

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های شورای شهر (کانسیل)، لطفا بین ساعات اداری 8:00 صبح تا 6:00 پیشین با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) نمبر 9705 5200  برقرار کنند.