Dari - Casey's Diversity

تنوع در کیسی

 

تعهد شورا (کانسیل) در احترام

شاروالی کیسی (City of Casey) تشخیص می دهد که هرکس صرفنظر از اینکه او چه کسی باشد شایسته ی احترام است.  ما قول می دهیم که این پیام را در جامعه ی خود انتشار دهیم. ما نسبت به پیام های تنفر ایستادگی می کنیم و آن را هر وقت در کیسی یا جامعه وسیع تر مشاهده کنیم تحمل نخواهیم کرد.  ما به تمام جوانانی که مورد قلدری واقع شده باشند، با اطلاع دادن به آنها که شاروالی کیسی برای آینده ی روشن تر می کوشد، امیدواری می دهیم.

 

برسمیت شناختن بومیان

 

"شاروالی کیسی (City of Casey) تأیید می نماید که ما در اراضی سنتی بونورانگ (Bunurong) ووروندجری (Wurundjeri) زندگی می کنیم و به سالمندان آنان در گذشته و حال احترام می گذاریم."

 

چرا شورا (کانسیل) بیانیه ای مبنی بر رسمیت شناختن (بومیان) را ارائه می دهد؟

بیانیه به رسمیت شناختن 0بومیان) تأیید می نماید که ما وضعیت یکتای بومیان و صاحبان اصلی و متولیان این سر زمین و آب های آن را مورد تأیید قرار داده و می دانیم که این کار یک قدم به پیش در راه آشتی جویی است.

 

تابعیت استرالیا

شاروالی کیسی (City of Casey) جشن های تابعیت استرالیا را از جانب وزارت مهاجرت و تابعیت (Department of Immigration and Citizenship) بطور مرتب برگزار می نماید.

 

بیانیه ی تنوع باورها

قبل از شروع هر یک از جلسات شورا، نماینده ای از جالی چندباوری کیسی (Casey Multifaith Network) بیانیه ی زیر را می خواند:

 

"ما از جانب جالی چند باوری کیسی به اعضای شورا و مردم شاروالی کیسی درود می گوییم."

 

جالی چند باوری کیسی معرف همکاری بین ادیان و باور ها در تعهد نسبت به همکاری  با هم برای ارتقاء صلح، همدلی، و درک متقابل در جامعه است.

 

ما به آبرومندی همه ی انسان ها باور داریم. بنا بر این، ما از حق همه ی اعضای ادیان و باور های مختلف  برای عمل کردن به شعائر و آئین ها و جشن های دینی شان و تبلیغ برای دینشان دفاع می کنیم.

 

ما به حق دیگران  برای داشتن باور دلخواهشان  احترام گذاشته و قدر دانی می کنیم.  ما نمونه ای از یک شهروند مسئول خواهیم بود، که احترام و دوستی را از طریق همکاری و تعلیمی که درک و اعتماد متقابل را در میان  جامعه رواج دهد قدر می شناسیم و از شورا (کانسیل) در تقویت جوامع کیسی و در رواج و احترام به تنوع حمایت می نمائیم."

 

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به این بیانیه، و جالی چند باوری کیسی با محترمه پَم مامونی (Ms Pam Mamouney)  رئیس جالی چند باوری کیسی با ایمیل pam.mamouney@gmail.com تماس بگیرید.

 

برای یافتن معلومات بیشتر راجع به خدمات و پروگرام های شورای شهر (کانسیل)، لطفا بین ساعات اداری 8:00 صبح تا 6:00 پیشین با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS) نمبر 131 450 زنگ زده و از آنها بخواهید ارتباط شما را با شاروالی کیسی (City of Casey) نمبر 9705 5200  برقرار کنند.